Značky upravujúce prednosť

Daj prednosť v jazde!

P 1

Značka Daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 aţ P 15.

Stoj, daj prednosť v jazde!

P 2

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na kriţovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V 5c. Značka č. P 2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15. Ako predbežná značka sa k značke č. P 2 používa značka č. P 1 s dodatkovou tabuľkou č. E 3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V 14. Značka č. P 2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.

Daj prednosť v jazde električke!

P 3

Značka Daj prednosť v jazde električke! sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka č. P 3 sa umiestňuje pred miestom priblíţenia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Križovatka

P 4

Značka Križovatka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na kriţovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.

Križovatka s vedľajšou cestou

P 5

Značka Križovatka s vedľajšou cestou sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu.

Križovatka s vedľajšou cestou

P 6

Značka Križovatka s vedľajšou cestou sa používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P 5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.

Križovatka s kruhovým objazdom

P 7

Značka Križovatka s kruhovým objazdom upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C 7).

Hlavná cesta

P 8

Značka Hlavná cesta upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.

Koniec hlavnej cesty

P 9

Značka Koniec hlavnej cesty informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka č. P 9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.

Prednosť protiidúcich vozidiel

P 10

Značka Prednosť protiidúcich vozidiel označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúţeného úseku sa umiestňuje značka č. P 11.

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

P 11

Značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami označuje úsek cesty, kde nie je moţná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P 10.

Tvar križovatky

P 12

Dodatková tabuľka Tvar križovatky vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

Tvar križovatky

P 13

Dodatková tabuľka Tvar križovatky vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

Tvar križovatky

P 14

Dodatková tabuľka Tvar križovatky vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

Tvar dvoch križovatiek

P 15

Dodatková tabuľka Tvar dvoch križovatiek vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.