Výstražné značky

Zákruta vpravo

A 1a

Značka Zákruta vpravo upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyţaduje výrazné zníţenie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Zákruta vľavo

A 1b

Značka Zákruta vľavo upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyţaduje výrazné zníţenie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Dvojitá zákruta, prvá vpravo

A 2a

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.

Dvojitá zákruta, prvá vľavo

A 2b

Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo upozorňuje na dva proti- smerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

Nebezpečné klesanie

A 3a

Značka Nebezpečné klesanie upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza ţelezničné priecestie, kriţovatka a podobne.

Nebezpečné stúpanie

A 3b

Značka Nebezpečné stúpanie upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

Zúžená vozovka z oboch strán

A 4a

Značka Zúžená vozovka z oboch strán upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúţeným miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Zúžená vozovka sprava

A 4b

Značka Zúžená vozovka sprava a upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča

Zúžená vozovka zľava

A 4c

Značky Zúžená vozovka zľava upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča

Nerovnosť vozovky

A 5

Značka Nerovnosť vozovky upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

Spomaľovací prah

A 6

Značka Spomaľovací prah vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

Nebezpečná krajnica

A 7

Značka Nebezpečná krajnica, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Nebezpečenstvo šmyku

A 8

Značka Nebezpečenstvo šmyku upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

Sneh alebo poľadovica

A 9

Značka Sneh alebo poľadovica upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

Hmla

A 10

Značka Hmla upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

Odletujúci štrk

A 11

Značka Odletujúci štrk upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Svetelné signály

A 12

Značka Svetelné signály upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

Priechod pre chodcov

A 13

Značka Priechod pre chodcov upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

Chodci

A 14

Značka Chodci upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

Deti

A 15

Značka Deti upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.

Cyklisti

A 16

Značka Cyklisti upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Zvieratá

A 17

Značka Zvieratá upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

Zver

A 18

Značka Zver upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom mnoţstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Práca

A 19

Značka Práca upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

Padajúce kamene

A 20

Značka Padajúce kamene upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môţe dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

Obojsmerná premávka

A 21

Značka Obojsmerná premávka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP 3b. Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbeţnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Električka

A 22

Značka Električka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Kolóny

A 23

Značka Kolóny upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.

Tunel

A 24

Značka Tunel vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

Železničné priecestie so závorami

A 25

Značka Železničné priecestie so závorami upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Železničné priecestie bez závor

A 26

Značka Železničné priecestie bez závor upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Návestná tabuľa ľavá

A 27a

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 240m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Návestná tabuľa pravá

A 27b

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 240m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Návestná tabuľa ľavá

A 28a

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 160m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Návestná tabuľa pravá

A 28b

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 160m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Návestná tabuľa ľavá

A 29a

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 80m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Návestná tabuľa pravá

A 29b

Upozorňuje na železničné priecestie a umiestňuje sa vo vzdialenosti 80m pred železničným priecestím. Nad značkou sa umiestňuje dopravná značka A25 alebo dopravná značka A26.

Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

A 30a

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

A 30b

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Lietadlá

A 31

Značka Lietadlá upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

Bočný vietor

A 32

Značka Bočný vietor upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Nehoda

A 33

Značka Nehoda upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.

Iné nebezpečenstvo

A 34

Značka Iné nebezpečenstvo upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.