Vodorovné dopravné značenie

Pozdĺžna súvislá čiara

V 1a

Značka Pozdĺžna súvislá čiara sa pouţíva na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

V 1b

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.

Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2a

Značka Pozdĺţža prerušovaná čiara sa môže prechádzať pri dodrţaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s rozostupmi (medzerami) dvojnásobnej aţ štvornásobnej dĺţky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺţky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V 9b.

Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2b

Značka Pozdĺţža prerušovaná čiara sa môže prechádzať pri dodrţaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s rozostupmi (medzerami) dvojnásobnej aţ štvornásobnej dĺţky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺţky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V 9b.

Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2c

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺţna prerušovaná čiara č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

V 3

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

Vodiaca čiara

V 4

Značka Vodiaca čiara vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Pri použití plnej čiary na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu je zakázané značku prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V 4 neupravuje prednosť v jazde.

Priečna súvislá čiara

V 5a

Značka Priečna súvislá čiara vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“

V 5b

Značka Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. 

Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“

V 5c

Značka Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P 2.

Priestor pre cyklistov

V 5d

Značka Priestor pre cyklistov vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“; značka sa používa aj ako súčasť vyznačeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov.

Priechod pre chodcov

V 6a

Značka Priechod pre chodcov vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku č. V 6a aplikovať v retroreflexnom červenobielom farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm. Zásady použitia značky č. V 6a sú rovnaké ako zásady použitia značky č. IP 6. Značku nemožno použiť na vyznačenie priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizačného zariadenia, ak značku križuje električka; v odôvodnených prípadoch možno značku použiť za podmienky, že značka bude po oboch stranách na vozovke doplnená nápisom „POZOR ELEKTRIČKA“.

Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

V 6b

Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka č. V 6b je použitá v kombinácii so zariadením č. Z 8a. Vodiaci pás zariadenia č. Z 8a musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás zariadenia č. Z 8b a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia č. Z 8c, ktorý je umiestnený v priľahlom chodníku; inak značka č. V 6b sa nepoužije. Značka č. V 6b má rovnaký význam ako značka č. V 6a a používa sa vždy podľa rovnakých zásad.

Priechod pre cyklistov

V 7

Značka Priechod pre cyklistov vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou; značku možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16.

Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

V 7a

Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačuje kríženie cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkou, pričom priechod pre cyklistov je označený značkou č. IP 7, a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b, je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7a možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16, ak je to technicky možné.

Cyklistická smerová šípka

V 8a

Značka Cyklistická smerová šípka vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.

Cyklistická smerová šípka

V 8b

Značka Cyklistická smerová šípka vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.

Koridor pre cyklistov

V 8c

Značka Koridor pre cyklistov vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, ţe sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

Nepriame odbočenie doľava

V 8d

Značka Nepriame odbočenie doľava informuje cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia križovatkou. Značka sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IS 40j.

Smerové šípky

V 9a

Značka Smerové šípky vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou č. V 9a moţno vyznačiť, kde platí značkou č. C 25 povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky.

Predbežné šípky

V 9b

Značka Predbežné šípky vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Parkovacie miesta s kolmým státím

V 10a

Značka Parkovacie miesta s kolmým státím vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Parkovacie miesta so šikmým státím

V 10b

Značka Parkovacie miesta so šikmým státím vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Parkovacie miesta s pozdlžnym státím

V 10c

Značka Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Parkovacie miesta s vyhradeným státím

V 10d

Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku č. IP 16.

Stanovište TAXI

V 10e

Značka Stanovište TAXI s príslušným nápisom TAXI vyznačuje priestor stanovišťa taxi a dopĺňa značku č. IP 20b.

Zastávka autobusu, trolejbusu a električky

V 11a

Značka Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky s nápisom BUS alebo TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka sa používa na zdôraznenie umiestnenia zastávky alebo na vyznačenie zastávky. Značku č. V 11a možno použiť aj v bielej farbe.

Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

V 11b

Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od priľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich č. Z 8b v červenej farbe.

Žltá kľukatá čiara

V 12a

Značka Zltá kľukatá čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Žltá súvislá čiara

V 12b

Značka Žltá súvislá čiara vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Žltá prerušovaná čiara

V 12c

Značka Žltá prerušovaná čiara vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.

Šikmé rovnobežné čiary

V 13

Značka Šikmé rovnobežné čiary vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Nápisy na vozovke

V 14

Značka Nápisy na ceste sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom, významovým symbolom alebo symbolom zvislej dopravnej značky, alebo nápismi, napríklad BUS, STOP, D1, R1, medzinárodným označením štátu (PL, UA), označením obce (BRATISLAVA alebo BA, Banská Bystrica alebo BB, NITRA alebo NR, Trnava alebo TT) alebo názvom križovatky alebo cieľov dostupných po ceste, alebo vzdialenosťou k začiatku odbočovacieho pruhu križovatky a podobne, vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.

Bezpečná vzdialenosť

V 15

Značka Bezpečná vzdialenosť vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou č. IP 32 odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná vzdialenosť je zobrazená na značke č. IP 32.

Optická psychologická brzda

V 16

Značka Optická psychologická brzda opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Hmlové body

V 17

Značka Hmlové body vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkami č. IP 31a až IP 31c „odporúčajú rýchlosť v kilometroch za hodinu“ za zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly alebo dymu.