Príkazové značky

Prikázaný smer jazdy priamo

C 1

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer jazdy vpravo

C 2

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer jazdy vľavo

C 3

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo

C 4a

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo

C 4b

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo

C 4c

Značka Prikázaný smer jazdy prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer otáčania

C 5

Značka Prikázaný smer otáčania prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky sa používajú najmä pred križovatkou.

Prikázaný smer obchádzania vpravo

C 6a

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

Prikázaný smer obchádzania vľavo

C 6b

Značka Prikázaný smer obchádzania vľavo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

C 6c

Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.

Kruhový objazd

C 7

Značka Kruhový objazd označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Cestička pre cyklistov

C 8

Značka Cestička pre cyklistov prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môţe použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Cestička pre chodcov

C 9

Značka Cestička pre chodcov prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Cestička pre korčuliarov

C 10

Značka Cestička pre korčuliarov prikazuje korčuliarom, skejtbordistom alebo osobám pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel alebo pohybujúca sa na lyţiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je pouţívanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Cestička pre jazdcov na koňoch

C 11

Značka Cestička pre jazdcov na koňoch prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.

Cestička pre vyznačených užívateľov

C 12

Značka Cestička pre vyznačených uţívateľov prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môţe použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Cestička pre vyznačených užívateľov

C 13

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným uţívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Použiť protisklzové reťaze

C 14

Značka Použiť protisklzové reťaze prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia. Reťaze alebo obdobné zariadenia sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

C 15

Značka Najnižšia dovolená rýchlosť sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.

Iný príkaz

C 16

Značka Iný príkaz ukladá iný príkaz ako ten, ktorý moţno uloţiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne. Značkou č. C 16 je moţné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.

Rozsvieť svetlá

C 17

Značka Rozsvieť svetlá prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky č. C 17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.

Koniec príkazu

C 18

Značka Koniec príkazu končí platnosť značiek č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 12, č. C 13, č. C 14, č. C 15, č. C 16, č. C 17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí

C 19

Značka Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je zaloţený na pouţití značky č. B 21 spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 14, značka č. C 19 je doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značke moţno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek č. B 4 až B 9 a č. B 17 až B 26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek č. C 1 až C 5.

Usporiadanie jazdných pruhov

C 20

Značka Usporiadanie jazdných pruhov označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.

Usporiadanie jazdných pruhov

C 21

Značka Usporiadanie jazdných pruhov označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.

Zvýšenie počtu jazdných pruhov

C 22a

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebeţný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

Zníženie počtu jazdných pruhov

C 22b

Značka Zníţenie počtu jazdných pruhov označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníţeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebeţný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebeţného pruhu. Značka sa pouţíva aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.

Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá

C 22c

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vţdy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

Obmedzenie v jazdných pruhoch

C 23a

Značka Obmedzenie v jazdných pruhoch vyznačuje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, ţe obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo kriţovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá uţ neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

Obmedzenie v jazdných pruhoch

C 23b

Značka Obmedzenie v jazdných pruhoch vyznačuje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, ţe obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo kriţovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá uţ neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

Vyhradený jazdný pruh

C 24a

Značka Vyhradený jazdný pruh označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktiež pouţíva na označenie kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlá vyznačením viacerých významových symbolov zo zvislých značiek na značke, ako napríklad významového symbolu zo značky č. B 7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a významového symbolu zo značky č. B 11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C 24a sa pouţíva najmä so značkami č. V 1a, č. V 2a alebo so značkou č. V 14 s príslušným nápisom na ceste (napríklad „BUS“) alebo s príslušným významovým symbolom zo zákazových značiek. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C 24a.

Koniec vyhradeného jazdného pruhu

C 24b

Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu označuje skončenie platnosti značky č. C 24a a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.

Radenie jazdných pruhov pred križovatkou

C 25

Značka Radenie jazdných pruhov pred kriţovatkou označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.

Zmena smeru jazdy

C 26

Značka Zmena smeru jazdy vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.

Obchádzanie električky

C 27

Značka Obchádzanie električky označuje miesto, kde moţno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

Zmena smeru jazdy

C 28

Značka Zmena smeru jazdy upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Na značkách je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky č. C 28 a 80 č. C 29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

Zmena smeru jazdy

C 29

Značka Zmena smeru jazdy upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky č. C 28 a 80 č. C 29 alebo na dodatkovej tabuľke moţno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

Striedavé radenie

C 30

Značka Striedavé radenie, ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde pri súbežnej jazde platí striedavé radenie pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Ak sa značka použije pri prekážke cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekáţka cestnej premávke, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného jazdného pruhu. Ak sa značka použije pri zbiehaní dvoch jazdných pruhov, vodič vozidla idúceho v priebeţnom jazdnom pruhu je povinný pri súbežnej jazde umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do priebežného jazdného pruhu; značka sa umiestňuje na začiatku výjazdového klinu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu.