Informatívne značky

Informatívne prevádzkové značky

Okruh

IP 1

Značka Okruh označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

Zmena smeru okruhu

IP 2

Značka Zmena smeru okruhu informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.

Jednosmerná premávka

IP 3a

Značka Jednosmerná premávka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP 3b.

Jednosmerná premávka

IP 3b

Značka Jednosmerná premávka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.

Slepá cesta

IP 4

Značka Slepá cesta označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Návesť pred slepou cestou

IP 5

Značka Návesť pred slepou cestou vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Priechod pre chodcov

IP 6

Značka Priechod pre chodcov označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b.

Priechod pre cyklistov

IP 7

Značka Priechod pre cyklistov označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V 7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môţe naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Spomaľovací prah

IP 8

Značka Spomaľovací prah informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

Podchod alebo nadchod

IP 9

Značka Podchod alebo nadchod informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 12 alebo č. E 15.

Odporúčaná rýchlosť

IP 10

Značka Odporúčaná rýchlosť informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.

Núdzová odstavná plocha

IP 11

Značka Núdzová odstavná plocha informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.

Parkovisko

IP 12

Značka Parkovisko označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2. Ďalšie spresňujúce údaje moţno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12.

Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím

IP 13a

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.

Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státím

IP 13b

Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou č. V 10b.

Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státím

IP 13c

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a.

Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku

IP 14a

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Pouţíva sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a alebo č. IP 13b s tým rozdielom, ţe vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

IP 14b

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a.

Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku

IP 15a

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku

Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

IP 15b

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím

IP 16

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím

IP 17a

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím

IP 17b

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodrţania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky pouţitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom

IP18

Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke č. IP 12.

Parkovisko P+R

IP 19

Značka Parkovisko P + R informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12.

Stanovište polície

IP 20a

Značka Stanovište polície informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.

Stanovište taxi

IP 20b

Značka Stanovište taxi informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Tunel

IP 21a

Značka Tunel označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Koniec tunela

IP 21b

Značka Koniec tunela označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Rýchlostná cesta

IP 22a

Značka Rýchlostná cesta označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Koniec rýchlostnej cesty

IP 22b

Značka Koniec rýchlostnej cesty označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Diaľnica

IP 23a

Značka Diaľnica označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Koniec diaľnice

IP 23b

Značka Koniec diaľnice označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Zóna s dopravným obmedzením

IP 24a

Značka Zóna s dopravným obmedzením vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

Koniec zóny s dopravným obmedzením

IP 24b

Značka Koniec zóny s dopravným obmedzením vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

Pešia zóna

IP 25a

Značka Pešia zóna vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Koniec pešej zóny

IP 25b

Značka vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Školská zóna

IP 26a

Značka Školská zóna vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

Koniec školskej zóny

IP 26b

Značka Koniec školskej zóny vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

Zóna s plateným alebo regulovaným státím

IP 27a

Značka Zóna s plateným alebo regulovaným státím vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodrţania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.

Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím

IP 27b

Značka Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodrţania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.

Obytná zóna

IP 28a

Značka Obytná zóna vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

Koniec obytnej zóny

IP 28b

Značka Koniec obytnej zóny vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

Úniková zóna

IP 29

Značka Úniková zóna informuje o možosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.

Zmena miestnej úpravy

IP 30

Značka Zmena miestnej úpravy vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.

Výstražné zariadenie vypnuté

IP 30a

Značka Výstražné zariadenie vypnuté upozorňuje na stav vypnutia ovládania závor a na stav vypnutia prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia na príslušnou značkou označenom železničnom priecestí, ktoré by účastník cestnej premávky inak neočakával; v takomto prípade platí ustanovenie § 27 ods. 1 zákona.

Hmlové body

IP 31a

Značka Hmlové body v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadruje odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

Hmlové body

IP 31b

Značka Hmlové body v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadruje odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

Hmlové body

IP 31c

Značka Hmlové body v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadruje odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

Bezpečná vzdialenosť

IP 32

Značka Bezpečná vzdialenosť v spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke č. IP 32.

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP 33

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informuje o dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky.

Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

IP 33a

Značka Všeobecné informácie o povinnosti úhrady informuje o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, a o spôsobe ich úhrady.9 ). Na príslušnej dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie spresňujúce údaje. Značka č. IP 33a sa pouţíva najmä v kombinácii s dodatkovými tabuľkami č. E 6a a č. E 6b a s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla.“.

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP 34a

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informuje o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP 34b

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informuje o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP 34c

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach informuje o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Informatívne smerové značky

Návesť pred križovatkou

IS 1a

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej kriţovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.

Návesť pred križovatkou

IS 1b

Značka Návesť pred križovatkou informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.

Návesť pred križovatkou

IS 2

Značka Návesť pred križovatkou informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej kriţovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu.

Návesť pred križovatkou

IS 3

Značka Návesť pred kriţovatkou informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Návesť pred križovatkou

IS 4

Značka Návesť pred kriţovatkou informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v smere jazdy, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Návesť pred križovatkou

IS 5a

Značka Návesť pred križovatkou informuje na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle kriţujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.

Návesť pred križovatkou

IS 5b

Značka Návesť pred križovatkou informuje na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle kriţujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.

Návesť pred križovatkou

IS 6

Značka Návesť pred križovatkou poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia.

Smerová tabuľa

IS 7a

Značka Smerová tabuľa informuje na ceste o cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.

Výjazd

IS 7b

Značka Výjazd informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Používa sa len v križovatkách označených značkou č. IS 1b. Umiestňuje sa nad značkou č. IS 2, č. IS 3, č. IS 5a, č. IS 5b, č. IS 6, č. IS 7a.

Diaľková návesť

IS 8

Značka Diaľková návesť informuje na ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti v kilometroch.

Návesť pred križovatkou

IS 9

Značka Návesť pred križovatkou informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej kriţovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schematicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa pouţíva pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa, a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.

Návesť pred križovatkou

IS 10

Značka Návesť pred križovatkou informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbliţšej okruţnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 9.

Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom

IS 11

Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpeľné miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značke moţno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

Návesť pred náboženským cieľom

IS 11a

Značka Návesť pred náboženským cieľom informuje o významných náboţenských stavbách, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne; na značke možno pouţiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

Návesť pred križovatkou s obmedzením

IS 12

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Návesť pred križovatkou s obmedzením

IS 13

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o obmedzení premávky za najbliţšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Návesť pred križovatkou s obmedzením

IS 14

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo, a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere obchádzania.

Návesť pred obchádzkou

IS 15

Značka Návesť pred obchádzkou informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačuje smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky.

Návesť pred obchádzkou (odklon)

IS 16

Značka Návesť pred obchádzkou (odklonom) informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.

Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

IS 17a

Značka Smerová tabuľa s jedným cieľom informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Smerová tabuľa (s jedným cieľom)

IS 17b

Značka Smerová tabuľa s jedným cieľom informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)

IS 18a

Značky Smerová tabuľa s dvoma cieľmi informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)

IS 18b

Značky Smerová tabuľa s dvoma cieľmi informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

IS 19a

Značka Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici informujú o smere príjazdu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste užívanej v plnom profile.

Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

IS 19b

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici informujú o smere príjazdu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste užívanej v plnom profile.

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

IS 20a

Značka Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste informuje o smere príjazdu k diaľnici užívanej v polovičnom profile alebo k rýchlostnej ceste.

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

IS 20b

Značka Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste informuje o smere príjazdu k diaľnici užívanej v polovičnom profile alebo k rýchlostnej ceste.

Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

IS 21

Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

Smerová tabuľa k inému cieľu

IS 22a

Značka Smerová tabuľa k inému cieľu vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavisku lodí, k parkovaciemu domu, k obchodným alebo priemyselným prevádzkam, k stanici technickej alebo emisnej kontroly, k úradom orgánov verejnej moci, ku kongresovej hale, k hotelu, k bazénu, k reštaurácii, k štadiónu, ku kempingu, k športovisku, k táborisku, k lyžiarskemu vleku, k lanovke, a podobne.

Smerová tabuľa k predajnému miestu

IS 22c

Značka Smerová tabuľa k predajnému miestu informuje o predajnom mieste, kde je moţné uskutočniť nákup diaľničnej nálepky alebo palubnej jednotky pre elektronické mýto; značka sa môže pouţiť aj ako značka predbeţná s informovaním o smere, prípadne o vzdialenosti k miestu predaja.

Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23a

Značka Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.

Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23b

Značka Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.

Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

IS 23c

Značka Smerová tabuľa k náboţenskému cieľu vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.

Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

IS 23d

Značka Smerová tabuľa k náboţenskému cieľu vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.

Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu

IS 24

Značka Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunálnemu cieľu, napríklad k radnici, ak ide o kultúrnu pamiatku.

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

IS 25

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo keď na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Značka sa umiestňuje pred kaţdou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

IS 26

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu aţ po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou kriţovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka č. IS 26 umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.

Diaľnica

IS 27

Značka Diaľnica informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 27 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Rýchlostná cesta

IS 28

Značka Rýchlostná cesta informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 28 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Cesty I.triedy

IS 29

Značka Cesta I. triedy informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 29 pouţíva na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Cesta II.triedy

IS 30

Značka Cesta II. triedy informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 30 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Cesta III. triedy

IS 30a

Značka Cesta III. triedy informuje o čísle cesty III. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa pouţíva symbol značky č. IS 30a na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Medzinárodná trasa

IS 31

Značka Medzinárodná trasa informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky č. IS 31 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Kilometrovník

IS 32a

Značka Kilometrovník vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty.

Kilometrovník

IS 32b

Značka Kilometrovník vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbliţšiemu stanovišťu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

Hranica kraja

IS 33

Značka Hranica kraja vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s pouţitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.

Hranica kraja

IS 34

Značka Hranica okresu vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.

Iný názov

IS 35

Značka Iný názov informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; pri názve mosta sa uvedie aj jeho dĺžka.

Obec

IS 36a

Značka Obec informujú o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky č. IS 36a a č. IS 36c končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Koniec obce

IS 36b

Značka Koniec obce informujú o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36a; ak platnosť značky č. IS 36c nebola skôr skončená značkou č. IS 36d, značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36c. Značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36c; ak platnosť značky č. IS 36a nebola skôr skončená značkou č. IS 36b, značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36a. Značky č. IS 36b a č. IS 36d končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Miestna časť obce

IS 36c

Značka Miestna časť obce informujú o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky č. IS 36a a č. IS 36c končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Koniec miestnej časti obce

IS 36d

Značka Koniec miestnej časti obce informujú o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36a; ak platnosť značky č. IS 36c nebola skôr skončená značkou č. IS 36d, značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36c. Značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36c; ak platnosť značky č. IS 36a nebola skôr skončená značkou č. IS 36b, značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36a. Značky č. IS 36b a č. IS 36d končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny

IS 37a

Značka Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

IS 37b

Značka Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

Hraničný priechod

IS 38

Značka Hraničný priechod informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

Hranica štátu

IS 39

Značka Hranica štátu vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

IS 40a

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

IS 40b

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

IS 40c

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

IS 40d

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Návesť pred križovatkou pre cyklistov

IS 40e

Značky Návesť pred križovatkou pre cyklistov informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov

IS 40f

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov

IS 40g

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Smerová tabuľa pre cyklistov

IS 40h

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Koniec cyklistickej trasy

IS 40i

Značky Koniec cyklistickej trasy informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

Nepriame odbočenie doľava

IS 40j

Značka Nepriame odbočenie doľava spravidla v zložitejších a riadených kriţovatkách so svetelným signalizačným zariadením informuje schematickým vyznačením na značke cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia kriţovatkou. Značka sa používa najmä v kombinácii so značku č. V 8d.

Informatívne iné značky

Telefón núdzového volania

II 1a

Značka Telefón núdzového volania informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže pouţiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.

Núdzové volanie

II 1b

Značka Núdzové volanie informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 vhodným nápisom alebo symbolom aj o jednotlivých telefónnych linkách núdzového volania, prípadne o ich internetových adresách.

Kontrola rýchlosti

II 1c

Značka Kontrola rýchlosti informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.

Telefón

II 2

Značka Telefón informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.

Hasiaci prístroj

II 3

Značka Hasiaci prístroj informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

Prvá pomoc

II 4

Značka Prvá pomoc informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.

Nemocnica

II 5

Značka Nemocnica informuje o blízkosti nemocnice.

Informácie

II 6a

Značka Informácie informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Rádio

II 6b

Značka Rádio informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Zastávka autobusu

II 7a

Značka Zastávka autobusu označuje zastávku autobusov. Značka č. II 7a sa pouţíva na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.

Zastávka trolejbusu

II 7b

Značka Zastávka trolejbusu označuje zastávku trolejbusu.

Zastávka električky

II 7c

Značka Zastávka električky označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

Čerpacia stanica

II 8a

Značka Čerpacia stanica informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.

Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)

II 8b

K značke Čerpacia stanica plynu informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG), stlačeného prírodného plynu (CNG), skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo iného druhu skvapalneného alebo stlačeného plynu. V ľavej časti značky sa uvádza skratka plynu, ak je na čerpacej stanici len jeden druh plynu; ak možno načerpať dva a viac druhov plynu, ľavá časť značky ostáva prázdna a skratky plynov sa uvedú na dodatkovej tabuľke.

Čerpacia stanica stlačeného ropného plynu (CNG)

II 8c

Značka Nabíjacia stanica informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre elektromobily; na vyznačenie druhu nabíjaného vozidla sa značka pouţíva v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10.

Opraváreň

II 9

Značka Opraváreň informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné sluţby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť typy alebo druhy vozidiel.

Hotel alebo motel

II 10

Značka Hotel alebo motel informuje o blízkosti hotela alebo motela.

Reštaurácia

II 11

Značka Reštaurácia informuje o blízkosti reštaurácie.

Občerstvenie

II 12

Značka Občerstvenie informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.

WC

II 13

Značka WC informuje o blízkosti verejne prístupného WC.

Odpočívadlo

II 14

Značka Odpočívadlo označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom.

Táborisko pre stany

II 15a

Značka Táborisko pre stany informuje o blízkosti táboriska pre stany.

Táborisko pre obytné prívesy

II 15b

Značka Táborisko pre obytné prívesy informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy.

Táborisko pre stany a obytné prívesy

II 15c

Značka Táborisko pre stany a obytné prívesy informuje o blízkosti táboriska pre stany a obytné prívesy.

Pláž alebo kúpalisko

II 16

Značka Pláž alebo kúpalisko vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.

Lyžiarsky vlek

II 17a

Značka Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

Sedačková lanovka

II 17b

Značka Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

Kabínková lanovka

II 17c

Značka Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

Odpočívadlo s objektmi služieb

II 18a

Značka Odpočívadlo s objektmi služieb sa pouţívaje na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb č. II 18a sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.

Odpočívadlo s objektmi služieb

II 18b

Značka Odpočívadlo s objektmi služieb sa pouţívaje na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb č. II 18a sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.

Odpočívadlo s objektmi služieb

II 18c

Značka Odpočívadlo s objektmi služieb sa pouţívaje na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb č. II 18a sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.

Núdzový východ

II 19a

Značky Núdzové východy sa pouţívajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

Núdzový východ

II 19b

Značky Núdzové východy sa pouţívajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

Úniková cesta

II 20a

Značka Únikové cesty sa používaja na označenie smeru k dvom najbliţším núdzovým východom v tuneli; dva najbliţšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Úniková cesta

II 20b

Značka Únikové cesty sa používaja na označenie smeru k dvom najbliţším núdzovým východom v tuneli; dva najbliţšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Úniková cesta

II 20c

Značka Únikové cesty sa používaja na označenie smeru k dvom najbliţším núdzovým východom v tuneli; dva najbliţšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Úhrada mýta

II 21a

Značka Úhrada mýta informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej uţívanie nepodlieha úhrade mýta.

Koniec úhrady mýta

II 21b

Značka Koniec úhrady mýta informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade mýta.

Úhrada diaľničnou nálepkou

II 22a

Značka Úhrada diaľničnou nálepkou informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej ceste, ktorej užívanie nepodlieha úhrade diaľničnou nálepkou.

Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

II 22b

Značka Koniec úhrady diaľničnou nálepkou informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej uţívanie nepodlieha úhrade diaľničnou nálepkou.