Dodatkové tabuľky

Počet

E 1

Dodatková tabuľka Počet sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam spresňuje alebo doplňuje, napríklad v kombinácii so značkou č. A 2a udáva skutočný celkový počet zákrut.

Vzdialenosť

E 2

Dodatková tabuľka Vzdialenosť vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.

Vzdialenosť

E 3

Dodatková tabuľka Vzdialenosť umiestnená pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.

Dĺžka úseku alebo platnosti

E 4

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti vyznačuje dĺţku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.

Úsek platnosti

E 5a

Dodatková tabuľka Úsek platnosti vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33 alebo č. B 34.

Úsek platnosti

E 5b

Dodatková tabuľka Úsek platnosti vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 5a.

Celková hmotnosť

E 6

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť sa používa najmä v kombinácii so značkami č. B 6, č. B 30a až B 31b, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloţenej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel10 ) rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.

Celková hmotnosť

E 6a

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

Celková hmotnosť

E 6b

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť sa pouţíva najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel.

Smerová šípka

E 7

Dodatková tabuľka Smerová šípka označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP 12 až IP 19 alebo č. IP 20a a č. IP 20b.

Začiatok úseku platnosti

E 8a

Dodatková tabuľka Začiatok úseku platnosti vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33, č. B 34 alebo so značkami č. IP 12 aţ IP 19, ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

Priebeh úseku platnosti

E 8b

Dodatková tabuľka Priebeh úseku platnosti vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa najmä, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, v prípade dlhšieho úseku. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 8a.

Koniec úseku platnosti

E 8c

Dodatková tabuľka Koniec úseku platnosti vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, má sa skončiť mimo kriţovatky. Používa sa najmä v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 8a.

Nepriaznivé poveternostné podmienky

E 9

Dodatková tabuľka Nepriaznivé poveternostné podmienky obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky, napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.

Druh vozidla

E 10

Dodatková tabuľka Druh vozidla obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.

Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

E 11

Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou tam, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značky č. A 29a a č. A 29b – 80 m.

Dodatková tabuľka s textom

E 12

Dodatková tabuľka s textom s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné sluţby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

E 13

Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie sa používa v kombinácii so značkou č. IP 16 ako tabuľka pre spresňujúce údaje.

Kategória tunela

E 14

Dodatkovú tabuľku Kategória tunela možno použiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C 19 vzhľadom na zákaz, resp. prikázaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecí, ktorých preprava je obmedzená príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Na tabuľke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E, znamenajúceho príslušnú kategóriu, do ktorej bol tunel zaradený.

Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím

E 15

Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

Povolený smer jazdy cyklistov

E 16a

Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov s pouţitím zodpovedajúcich smerových šípok vyznačuje moţný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 aţ C 5 alebo sa vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez križovatku na značke č. C 25.

Jazda cyklistov v protismere povolená

E 16b

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená, ak je umiestnená pod značkou č. B 2, potom povoľuje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16c.

Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená

E 16c

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená, ak je umiestnená pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b, potom upozorňuje na moţnosť jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod značkou č. B 2 umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16b.

Priečna jazda cyklistov

E 16d

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A 16, č. P 1 alebo č. P 2, pričom ak je umiestnená pod značkou č. P 1 alebo č. P 2, nielen upozorňuje na priečnu jazdu cyklistov, ale tiež zdôrazňuje vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde vyplývajúcu z príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruţenom dopravnom priestore hlavnej cesty.